ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
ЋИРИЛИЦА  |   ЛАТИНИЦА

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписује Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години.
Подстицаји обухватају инвестиције у:
- сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство;
- сектору уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве инвестиције: улагања у набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописима којима се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.
Право на коришћење подстицаја, у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју имају: физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице - привредно друштво (микро и мало правно лице) и земљорадничка задруга.
У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019.години, подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности уколико је инвестиција реализована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма је 3.000.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у оквиру оба сектора је 3.000.000 динара.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде - Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).
Пријава се подноси на Обрасцу - Пријава за коришћење подстицаја унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019.години, која је одштампана уз Правилник и овај Конкурс и чини његов саставни део.
Читко попуњен и потписан образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: "Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019. години", лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.
Пријаве за коришћење подстицаја, у складу са овим Конкурсом, подносе се до 27.09.2019.године. Информације у вези са расписаним Конкурсом доступне су на телефоне Инфо - центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и на телефон Контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 и 011/30-20-101 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.


О нама

Туристичка организација општине Љубовија је основана са циљем валоризације, очувања и заштите туристичких вредности и унапређења и развоја туризма на територији општине Љубовија.

Задаци Туристичке организације Љубовија су:

  • 1. обогаћивање и подизање нивоа квалитета туристичких садржаја,
  • 2. организовање туристичке информативно-промотивне делатности,
  • 3. организовање манифестација,
  • 4. унапређење и промоција,
  • 5. унапређивање туризма у општини,
  • 6. учешће у разради и спровођењу локалне туристичке политике,
  • 7. унапређење услова за прихват и боравак туриста.