TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. g.

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. g.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini.
Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravlјaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavlјanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma.
Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvoj prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravlјanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.
Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (http://mtt.gov.rs).
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

    Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

    Obrazac zahteva ta korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih objekata u 2018. godini

    Obrazac zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte promocije i unapređenje turističke ponude kao i projekte edukacije i treninga u turizmu u 2018. godini

    Obrazac izjave 1

    Obrazac izjave 2

    Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvenicja i dotacija za projekte razvoja turizma u 2018. godini


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.